پایگاه خبری اوشیدا 27 ارديبهشت 1399 ساعت 10:31 http://oshida.ir/vdcg3y93.ak9yu4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : متن شب قدر 99 با عکس و جملات التماس دعا برای شب قدر -------------------------------------------------- متن شب قدر 99 با عکس و جملات زیبای التماس دعا برای شب قدر و متن حلالیت و مناجات شب قدری کوتاه عاشقانه را می خوانید متن : متن شب قدر 99 با عکس و جملات زیبای التماس دعا برای شب قدر و متن حلالیت و مناجات شب قدری کوتاه عاشقانه را می خوانیدمتن شب قدر 99 با عکسکن عنایت بار اِلها سائل این خانه رااین منم در میزنم بگشا در کاشانه راآمدم پیش تو با فرط گناهم ربّنالیلة القدر است و من نامه سیاهم ربّنا________________________هر چند که خسته از گناه آمده امبا حال بد و روی سیاه آمده امامشب شب قدر است ،یقین می بخشیبا ذکر حسین و اشک و آه آمده ام________________________این منم بیدار از هول گناهمی کنم بر آسمان شب نگاهاین منم از راه دور افتاده ایرایگان عمر خود از کف داده ایاین منم در دست غفلت ها اسیرای خدای مهربان دستم بگیرباز کن در که گدای سحرت برگشتهعبد عصیان زده و در به درت برگشتهبنده بی خرد و خیره سرت برگشتهسفره را چیدی و دیدم نظرت برگشته________________________غرق گناهم به که روی آورمنامه سیاهم به که روی آورماز غم و غصه شده ام زیر و روغیر خدایم به که روی آورمالتماس دعا________________________شب قدر از خم توحید شرابم دادندتشنه لب بودم آب از می نابم دادندالعطش گفتم و نوشیدم از آن باده نابتا نجات از عطش روز حسابم دادندمتن شب قدر برای التماس دعايارب بده پناهم الهی العفوببين غرقِ گناهم الهی العفواگر رفتم به راهی كردم گناهیبنده رو سياهم الهی العفو________________________دستهای من دخیل دل پاکتمرا در این ساعات نه به بهای لیاقتبلکه به رسم رفاقت اول حلال و بعد هم دعا کنو خدا کند که بدانی چقدر محتاج استنگاه خسته من بر دعای دستانت________________________باز هم وقت مناجات و دعا آمده استفرصت زمزمه ی نام خدا آمده استشب قدر است و همه جن و ملک می دانندنوبت دلخوشی هرچه گدا آمده است__________________________مبادالیله القدرتسرآیدگنه بر نالم ام افزون تر آیدمبادا ماه تو پایان پذیردولی این بنده ات سامان نگیردیارب اگر نگذری از جرم و گناهم چه کنمندهی گر به در خویش پناهم چه کنمگر برانی و نخوانی و کنی نومیدمبه که روی آورم و حاجت ز که خواهم ؛ چه کنم________________________ای خدا ای فاتح هر مشکلموی همه آرامش جان و دلمبشنو از دل راز یک بی آبروده مجال گفتگویم ، گفتگودر شب احیا به تو رو کرده امخویش را با توبه همسو کرده ام________________________گویند کریم است و گنه می بخشدگیرم که ببخشد زخجالت چه کنمز عرش صدای ربنا می آیدآوای خوش خدا خدا می آیدفریاد که درهای بهشت باز کنیدمهمان خدا سوی خدا می آید__________________________خداونداخسته ام از فصل سرد گناهو دلتنگ روزهای پاکمبارانی بفرستچتر گناه را دور انداخته اممتن شب قدر 99 با عکسشب عفو است و محتاج دعایمزعمق دل دعایی کن برایماگر امشب به معشوقت رسیدیخدا را در میان اشک هایت دیدیکمی هم نزد او یادی زما کنکمی هم جای ما او را صدا کنبگو یارب فلانی روسیاهستدو دستش خالی و غرق گناه استبگو یارب تویی دریای جوشاندر این شب رحمتت بر وی بنوشان________________________شب قدر است و نومیدی نداردکسی از بارگاه باری امشبفروغ رحمت و نور امید استبه هر جانب که رو می آری امشب________________________از غافلان حساب دلم را جدا کنیدحرف و حدیث کهنه خود را رها کنیدچیزی به شب نمانده به خلوت که می رویدقدر است، قدری دل شکسته ی مارا دعا کنیخدایا در این شبهای قدرقدم هایی را که برایم بر میداریبر من آشکار کنتا در هایی را که به سویم میگشاییندانسته نبندمو در هایی را که به رویم میبندیبه اصرار نگشایم________________________نما ای دیده ما را یاری امشبکه محتاجم به اشک جاری امشبببار اشک غم ای چشم گنهکاراگر با ما محبت داری امشب________________________رو به سوی تو نمودم که پناهم بدهینعمت مغفرت و عفو گناهم بدهیز آنچه دادی به کسانی که مقرب گشتندچه شود از کرمت نیز به ما هم بدهی________________________یا رب ز تو امشب عطا می طلبمهشیاری و بخشش خطا می طلبممقبولی روزه و نماز و طاعاتاز درگه لطفت به دعا می طلبشبهای بیقراریاز راه می رسندو دلهای عشاق مستنوری ابدی خواهند شد________________________خدای عالم به زمین روشنی عطا کردو به دلهای ما نوری تابانید؛نوری برای پذیرش حق و درستیدر شبهای تاریکنور عشق مسیر را روشن می کند________________________قبل از آنکه بنویسند جزای همه رامی سپارند به تو قدر و قضای همه راشب قدر است ولی قدر نمی دانیمتکه تو باید بدهی اجر و سزای همه را________________________شب های دلدادگی استبیا ای دل در گوشه ای خلوت کنیمشب عاشقی بلند استمتن حلالیت شب قدر کوتاهالغوث الغوثای یاریگر دلهای خستهو ای بانی فروزان گیتیاز ما درگذر و ما را بیامرز________________________فعل مرا دیدی ولی چیزی نگفتیبنده همان بنده ، خدا مثل همیشهاز ما توسل از تو لطف و دست گیریآقا همان آقا ، گدا مثل همیشه________________________دستهایم را درین شب عزیزبه درگاهت آورده امروی از من مگردانخدای قاصدک های عاشق ________________________سجاده من بوی مهر و عاطفه داردسجاده عشق را به سویت پهن می کنم،خدای شبهای بی مثال، یاریگرم باشلب فروبسته و کنجی به اعتکاف پرداخته امهوا هوای غریبانه احساس استآیه هایت بوی تدبر داردتو باید همین حوالی باشی ________________________مستانه بخوان اقراتا نوای خوش جادویی قرآنشغبار غم از وجودت بشویداینجا قرآن جاریستو ذکر صلوات نغمه سرایی می کند.________________________و کنون وقت دعاستوقت شکر از کرم و لطف خداستوقت عاشق شدن و مهر و صفاستوقت امید بر قلم عفو خداستالتماس دعاشب قدر است وآسمان ستاره باران شده استحال و هوای مهتابمرا می کشاند تا مرز جنونشب های دلدادگی است________________________سایه بگستران بر دلهای شکستهو آرامش عطا کن بر قلبهایی که لرزیدهو دستی که خطا کردهو جانی که در تباهی قدم گذاشته________________________یا رب تو که اینجایی باکی نیستکتابت که باشد مسیر روشن استگفته های تو چراغ جادویی زندگی ماستجملات زیبا برای شب قدر عاشقانهشب های احیا در فراق تو گذر شدعمرم تباه است و ز هجر تو سپر شدای روضه خوان و یوسف زهرا کجاییآقا بیا روزم شب و شب هم سحر شد________________________دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادندواندر آن ظلمت شب، آب حیاتم دادندچه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبیآن شب قدر كه این تازه براتم دادندشبهای قدر امد وتقدیر وسرنوشتسرخوش دلی که به بنامش خطی نوشتسالی گذشت ! مرکب عمرم کجارود ؟دوزخ مکان ومقصد من گشته یابهشت؟به امید برآورده شدن حاجاتالتماس دعا________________________خوشبختی یعنی اینکهخداوند آنقدر عزیزت کندکه مایه آرامش دیگری شویآرزوی خوشبختی و سلامتی برای شما دارمالتماس دعاشب قدر است و طی شد نامه هجرسلام فیه حتی مطلع الفجردر شب قدر قدر خود را دانروز در معرفت سخن میران________________________بارالهاسرنوشت دوستانم رادر شب های قدر و تعیین مقدراتبه خیر و نیکی تقدیر کن تا منجز رضایت بر سیمای آنان نبینمالتماس دعاپیام رسمی تسلیت شب قدر 99امشب خدا بگشود درهای سما راپیوسته می خواند به خود اهل دعا راگر پهن کردی ساعتی سجاده ات رایاد آر یاران و ببرهم نام ما را________________________شب قدر است و قدر آن بدانیمنماز و جوشن و قرآن بخوانیمبه درگاه خدا غفران و توبهبه شرطی که سر پیمان بمانیمبرای پاکی نفس و سعادتهمیشه بهر خود شیطان برانیمیارب چه بسی جرم و گناهم دیدیرسوائی من به رحمتت پوشیدیامید من است و بخشش روز جزاجز درگه تو نیست مرا امیدی________________________باز قدر آمد و شور دگری برپا شدنور قرآن ببارید ، شرری برپا شدشب قدر آمد و چشمان دلم شهلا شدشبنم عشق ببارید و شبم ، یلدا شدباز کن فالی و آیات غزل را بنگرآنکه استاد عَزل گفت همان می آیداینهمه آیه تجلی شده دریک شب قدرآسمان راه نجات است از آن می آیداطلسی دلنگران از شب پاییزه مباشسبزه و رویش گل بعد خزان می آید________________________امشب این دل یاد مولا می کندلیله القدر است و احیا می کندبشنو ای گوش دلها بی صدانغمه فزت و رب الکعبه رامتن شب قدر سال 99 با عکسآه امشب لیلةُ القدرِ خداستذکر یا رب یا رب و وِرد و دعاستگاهِ استغفار و دلْ لرزیدن استگاه توبه، گاهِ آمرزیدن استگاهِ عجز و التماس و هم نیازرو به درگاه حکیم چاره ساز________________________دلت را با خداوند آشنا کنز عمق جان خدایت را صدا کندل غفلت زده مانند سنگ استمس دل را به یاد او طلا کنبه پیش او گشا دست نیازیبه درگاه بلند او دعا کنالتماس دعالیلةُ القدر است بس والا تباریک شب است و خیرش افزون از شماریک شب و آبی ترین شب های سالعاشقان گیرند در آن پَرّ و بالتا به باغ سبز عرفان پَر زنندتا طلوع صبحِ قرآن پَر زنند________________________شب قدر است و من قدری ندارمچه سازم توشه قبری ندارممبادا لیله القدرت سرآیدگنه بر نالم ام افزون تر آیدمبادا ماه تو پایان پذیردولی این بنده ات سامان نگیرد