رقص و پایکوبی اقوام ایران زمین در شهر سوخته سیستان

4 خرداد 1392 ساعت 16:26

اوشیدا:موسیقی ورقص محلی اقوام مختلف ایرانی در همایش «گردشگری اقوام مختلف ایران زمین» در شهرسوخته سیستان طنین‌انداز شد.کد مطلب: 7788

آدرس مطلب: http://oshida.ir/vgla.an0k49n0a,61k445h..html

اوشیدا
  http://oshida.ir