داخلی آرشيو خبر صفحه استان
امتیاز مثبت 
۲
 
امام جمعه اهل سنت زابل:
دشمن به دنبال رخنه در اتحاد و انسجام مسلمانان است
کد مطلب: ۶۲۳۱۶
تاریخ انتشار:چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۷
امام جمعه اهل سنت زابل گفت: دشمنان اسلام با تمام توان به دنبال ایجاد رخنه در اتحاد و انسجام مسلمانان هستند.
دشمن به دنبال رخنه در اتحاد و انسجام مسلمانان است
مولوی عبدالرشید شه بخش در گفت و گو با خبرنگار اوشیدا ابراز داشت: درایــران اســلــامــے و اســتــان ســیــســتــان وبــلــوچــســتــان بــه ویژه در مــنــطــقــه ســیــســتــان، تــمــام برادران اهل سنت و شیعه بــا اتــحــاد و انــســجــام و بــدون هیــچ اخــتــلــافــے در ڪــنــار هم زنــدگــے مــســالــمــت آمــیــزے دارنــد وایــن رونــد بــراے همــیــشــه ادامــه خــواهد داشــت.

وی افزود: همــگــان بــایــد درفــڪــر اتــحــاد و یــڪــپــارچــگــے بــاشــنــد وطــبــق فــرمــوده خداوند مــتــعــال ڪــه تــمــامــے مــســلــمــانــان را بــرادر همــدیــگــر خــطــاب مــے ڪــنــد عــمــل ڪــنــنــد.

مولوی شه بخش خاطرنشان کرد: امــروزه دشــمــنــان اســلــام ســعــے بــرآن دارنــد تــا در صــفــوف مــســتــحــڪــم مــســلــمــانــان رخــنــه ایــجــاد ڪــنند.

وی تاکید کرد: دشمنان می خواهند مــســلــمــانــان را در مــقــابــل یــڪــدیــگــر قــرار دهنــد بنابراین هر گــاه مــســلــمــانــان طــبــق بــرنــامــه هاے دشــمــنــان پــیــش رفــتــه انــد زنــدگــے آنــان دچــار اخــتــلــال و مــشــڪــلــات شــده و در نــهایــت بــاشــڪــســت مــفــتــضــحــانــه مــواجــه شــده انــد.

مولوی شه بخش بیان داشت: اتحاد ملت ایران در جهان بی نظیر است اما مــســئولــین همانند همیشه در بــرقــرارے عــدالــت وعــدم ایــجــاد تــبــعــیــض ســعــے وتــلــاش بــیــشــتــرے داشــتــه بــاشــنــد.

انتهای پیام/ م س
Share/Save/Bookmark