عملکرد شهرداری زابل در خصوص وضعیت نظافت و پاکیزگی شهر را چگونه می بینید
عالی
% ۳.۹
متوسط
% ۵
ضعیف
% ۸۸.۴
خوب
% ۲.۷
جمع کل: ۳۳۷ رأی