عملکرد شهرداری زابل در خصوص وضعیت نظافت و پاکیزگی شهر را چگونه می بینید
عالی
% ۴.۳
متوسط
% ۴.۳
ضعیف
% ۸۹.۱
خوب
% ۲.۲
جمع کل: ۲۳۰ رأی