عملکرد مسئولین شهرستان زابل را در سال96 چگونه ارزیابی می کنید؟
خوب
% ۰
ضعیف
% ۸۷.۸
متوسط
% ۹.۸
عالی
% ۲.۴
جمع کل: ۴۱ رأی