عملکرد شهرداری و شورای شهر زابل را تاکنون چگونه ارزیابی می کنید؟
ضعیف
% ۸۱.۲
متوسط
% ۳.۷
خوب
% ۱.۸
عالی
% ۱۳.۳
جمع کل: ۸۷۱ رأی